0

Правилата за поверителност
Последно актуализирани на 14-февруари 202 г.
Дата на влизане в сила 14-февруари 2024 г.

Тази Политика за поверителност описва политиките на ДЕТАЙЛИНГ ХНШ ООД, София жк.Лозенец ул.Попово 10 ет.3 ап.5 ДЕТАЙЛИНГ ХНШ ООД, Моля, изберете регион, щат или провинция. 1000, България, имейл: autopolishing7@gmail.com, телефон: 0893941418 относно събирането, използването и разкриването на Вашата информация, която събираме, когато използвате нашия уебсайт ( https://polishingauto.bg/ ). (услугата“). Чрез достъпа до или използването на Услугата вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на вашата информация в съответствие с тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни със същото, моля, не влизайте и не използвайте Услугата.

Можем да променим тази Политика за поверителност по всяко време без предизвестие до Вас и ще публикуваме преработената Политика за поверителност в Услугата. Ревизираната Политика ще влезе в сила 180 дни след публикуването на ревизираната Политика в Услугата и вашият продължаващ достъп или използване на Услугата след този период ще означава приемане от Ваша страна на ревизираната Политика за поверителност. Затова ви препоръчваме периодично да преглеждате тази страница.

 1. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ:

  Ще събираме и обработваме следната лична информация за Вас:

  1. Име
  2. електронна поща
  3. Подвижен
  4. Профил в социалните медии
  5. Информация за плащане
 2. КАК СЪБИРАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ:

  Ние събираме/получаваме информация за Вас по следния начин:

  1. Когато потребителят попълни регистрационния формуляр или по друг начин изпрати лична информация
  2. Взаимодейства с уебсайта
  3. От публични източници
 3. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ:

  Ние ще използваме информацията, която събираме за вас за следните цели:

  1. Маркетинг/ Промоционални
  2. Създаване на потребителски акаунт
  3. Плащането се обработва
  4. поддържа
  5. Информация за администрацията
  6. Управлявайте поръчката на клиента
  7. Защита на сайта
  8. Управление на потребителския акаунт

  Ако искаме да използваме вашата информация за някаква друга цел, ние ще ви поискаме съгласие и ще използваме вашата информация само след като получим вашето съгласие и след това само за целта(ите), за която(ите) даваме съгласието, освен ако от нас не се изисква да направим друго закон.

 4. КАК СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ:

  Ние няма да прехвърлим вашата лична информация на трета страна, без да поискаме вашето съгласие, освен при ограничени обстоятелства, както е описано по-долу:

  1. Рекламна услуга
  2. Юридически лица
  3. Услуги за възстановяване на плащания
  4. Събиране и обработка на данни

  Ние изискваме от тези трети страни да използват личната информация, която им предаваме, само за целта, за която е била прехвърлена, и да не я задържат по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнение на споменатата цел.

  Може също така да разкрием вашата лична информация за следното: (1) за спазване на приложим закон, наредба, съдебно разпореждане или друг правен процес; (2) за прилагане на вашите споразумения с нас, включително тази Политика за поверителност; или (3) за да отговорим на твърдения, че използването на Услугата от ваша страна нарушава права на трети страни. Ако Услугата или нашата компания се слеят или придобият с друга компания, вашата информация ще бъде един от активите, които се прехвърлят на новия собственик.

 5. ЗАПАЗВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ:

  Ние ще запазим вашата лична информация при нас от 90 дни до 2 години, след като потребителите прекратят своите акаунти, или толкова дълго, колкото са ни необходими, за да изпълним целите, за които е била събрана, както е описано подробно в тази Политика за поверителност. Може да се наложи да запазим определена информация за по-дълги периоди, като водене на записи/отчитане в съответствие с приложимото законодателство или по други законни причини като прилагане на законни права, предотвратяване на измами и т.н. Остатъчна анонимна информация и обобщена информация, нито една от които не ви идентифицира (пряко или косвено), могат да се съхраняват за неопределено време.

 6. ВАШИТЕ ПРАВА:

  В зависимост от приложимия закон може да имате право на достъп и коригиране или изтриване на вашите лични данни или да получите копие от вашите лични данни, да ограничите или да възразите срещу активното обработване на вашите данни, да поискате от нас да споделим (пренесем) вашите лични данни информация на друг субект, оттегляне на всяко съгласие, което сте ни предоставили за обработка на вашите данни, право на подаване на жалба до законов орган и такива други права, които могат да бъдат приложими съгласно приложимите закони. За да упражните тези права, можете да ни пишете на autopolishing7@gmail.com. Ние ще отговорим на вашето искане в съответствие с приложимото законодателство.

  Имайте предвид, че ако не ни позволите да събираме или обработваме необходимата лична информация или оттеглите съгласието за обработка на същата за изискваните цели, може да нямате достъп до или да използвате услугите, за които е била търсена вашата информация.

 7. БИСКВИТКИ И ДР.

  За да научите повече за това как ги използваме и вашите избори във връзка с тези технологии за проследяване, моля, вижте нашата Политика за бисквитки.

 8. СИГУРНОСТ:

  Сигурността на вашата информация е важна за нас и ние ще използваме разумни мерки за сигурност, за да предотвратим загуба, злоупотреба или неразрешена промяна на вашата информация под наш контрол. Въпреки това, предвид присъщите рискове, не можем да гарантираме абсолютна сигурност и следователно не можем да гарантираме или гарантираме сигурността на каквато и да е информация, която ни предавате, и вие го правите на свой собствен риск.

 9. ЖАЛБА/ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:

  Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на вашата информация, която е достъпна при нас, можете да изпратите имейл до нашия служител по жалбите на ДЕТАЙЛИНГ ХНШ ООД, София жк.Лозенец ул.Попово 10 ет.3 ап.5 ДЕТАЙЛИНГ ХНШ ООД, имейл: автополиране7@gmail.com. Ние ще отговорим на вашите опасения в съответствие с приложимото законодателство.

Политика за поверителност, генерирана с CookieYes .

 
 
 
 
 
 
 • Редактиране на Текст

Privacy Policy
Last Updated On 14-Feb-2024
Effective Date 14-Feb-2024

This Privacy Policy describes the policies of ДЕТАЙЛИНГ ХНШ ООД, София жк.Лозенец ул.Попово 10 ет.3 ап.5 ДЕТАЙЛИНГ ХНШ ООД, Моля, изберете регион, щат или провинция. 1000, Bulgaria, email: autopolishing7@gmail.com, phone: 0893941418 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( https://polishingauto.bg/ ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.

We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

 1. INFORMATION WE COLLECT:

  We will collect and process the following personal information about you:

  1. Name
  2. Email
  3. Mobile
  4. Social Media Profile
  5. Payment Info
 2. HOW WE COLLECT YOUR INFORMATION:

  We collect/receive information about you in the following manner:

  1. When a user fills up the registration form or otherwise submits personal information
  2. Interacts with the website
  3. From public sources
 3. HOW WE USE YOUR INFORMATION:

  We will use the information that we collect about you for the following purposes:

  1. Marketing/ Promotional
  2. Creating user account
  3. Processing payment
  4. Support
  5. Administration info
  6. Manage customer order
  7. Site protection
  8. Manage user account

  If we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law.

 4. HOW WE SHARE YOUR INFORMATION:

  We will not transfer your personal information to any third party without seeking your consent, except in limited circumstances as described below:

  1. Ad service
  2. Legal entities
  3. Payment recovery services
  4. Data collection & process

  We require such third party’s to use the personal information we transfer to them only for the purpose for which it was transferred and not to retain it for longer than is required for fulfilling the said purpose.

  We may also disclose your personal information for the following: (1) to comply with applicable law, regulation, court order or other legal process; (2) to enforce your agreements with us, including this Privacy Policy; or (3) to respond to claims that your use of the Service violates any third-party rights. If the Service or our company is merged or acquired with another company, your information will be one of the assets that is transferred to the new owner.

 5. RETENTION OF YOUR INFORMATION:

  We will retain your personal information with us for 90 days to 2 years after users terminate their accounts or for as long as we need it to fulfill the purposes for which it was collected as detailed in this Privacy Policy. We may need to retain certain information for longer periods such as record-keeping / reporting in accordance with applicable law or for other legitimate reasons like enforcement of legal rights, fraud prevention, etc. Residual anonymous information and aggregate information, neither of which identifies you (directly or indirectly), may be stored indefinitely.

 6. YOUR RIGHTS:

  Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at autopolishing7@gmail.com. We will respond to your request in accordance with applicable law.

  Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.

 7. COOKIES ETC.

  To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.

 8. SECURITY:

  The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.

 9. GRIEVANCE / DATA PROTECTION OFFICER:

  If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at ДЕТАЙЛИНГ ХНШ ООД, София жк.Лозенец ул.Попово 10 ет.3 ап.5 ДЕТАЙЛИНГ ХНШ ООД, email: autopolishing7@gmail.com. We will address your concerns in accordance with applicable law.

Privacy Policy generated with CookieYes

error: Content is protected !!
0
  0
  Количка
  Количката е празнаОбратно към магазина