0

Политика за Поверителност
Последно изменение: 22.01.2022

Настоящата Политика за поверителност урежда Вашето ползване на продукти, услуги, съдържание, функции, технологии и др., предоставени от DETAILING HNSH LTD, с ЕИК: 206589179, със седалище и адрес на управление в България,SOFIA 1421, POPOVO 10, ET.3, AP.5

В случаите, когато в настоящата Политика за поверителност се използва „ние“, „нас“ или „нашето//ата/ия/ите“, се има предвид DETAILING HNSH LTD, дружеството администратор на Вашите лични данни.

Натискайки бутон или потвърждавайки кутия, на или след които е изобразено словосъчетанието „Съгласен съм“ или „Потвърди“, което, с настоящото Вие възприемате за свой обикновен електронен подпис съгласно чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, Вие изразявате своето съгласие да бъдете обвързани с настоящата Политика за Поверителност.

С приемането на тази Политика за поверителност, Вие изрично се съгласявате с ползването и разкриването на Вашата лична информация от наша страна и ни указвате да извършваме тези действия по начина, описан в настоящата Политика за поверителност.

1. Общи положения
1.1. Настоящата Политика за поверителност е неразделна част от Общите условия на DETAILING HNSH LTD.

Ние, което означава DETAILING HNSH LTD, с ЕИК: 206589179, със седалище и адрес на управление в България,SOFIA 1421, POPOVO 10, ET.3, AP.5, отдаваме голямо значение на защитата на личните данни на нашите клиенти. В настоящата Политика за поверителност ние информираме Клиента за събирането, ползването и обработването на личните данни за Клиента, когато се регистрира или ползва нашите услуги и всички нейни елементи.

Всякакви лични данни на клиентите се събират, обработват и съхраняват в съответствие с принципите, установени в приложимото законодателство и в Регламент 2016/679 (Общ Регламент за защита на личните данни).

1.2. Вие сте длъжни да прочете настоящата Политика за поверителност внимателно, с оглед това да бъде запознат с политиките и практиките, които ще бъдат прилагани спрямо личните данни на Клиента, как последните ще бъдат използвани и как ние ще се отнасяме към тях.. В случай, че Вие не се съгласите с настоящата Политика за поверителност, Вие не следва да използвате нашите Услуги (както са определени в Договора с Вас). Предоставяйки ни своите лични данни и поддържайки договорни отношения с нас, след като Вие вече сте се запознали с настоящата Политика за поверителност, ние ще считаме, че Вие сте се съгласили със събирането, използването и разкриването на личните Ви данни в съответствие с условията, установени в настоящата Политика за поверителност, освен ако Вие не ни уведоми за противното.

2. Информацията, която ние събираме.
Ние обработваме основно три категории лични данни, в зависимост от основанието на тяхната обработка:

2.1. Информация, която обработваме за целите на изпълнение на договорните ни отношения
Ние Ви питаме за и събираме следната информация, в случай че Вие желаете да използвате нашите услуги. Тази информация е необходима за адекватното и коректно изпълнение на договора между. Без нейното събиране, ние няма да имаме възможност да Ви предоставим съответните услуги.

Имена на лицето, което поръчва стоката/услугата
Имена на лицето, което ще получи стоката/услугата
Телефонен номер
Email адрес
Адрес за доставка
2.2. Информация, която обработваме на основание Вашето съгласие или съгласието на трети лица.
Вие можете да решите да ни предоставите допълнителна информация за Вас или за други лица. В случай, че ни предоставяте лични данни на други лица, различни от Вас, Вие декларирате пред нас, че сте имали съгласието на съответното лице за разкриването на съответните лични данни. Тези лични данни ще бъдат обработвани на основанието на Вашето съгласие или съгласието на третото лице, за което сте ни предоставили данни. Такава информация би могла да бъде:

Всякаква информация, разкрита от вас във връзка с инициирана комуникация между нас, за целите на предоставяне на клиентско обслужване.
Всякакви допълнителни лични данни, като например данни за контакт или други адреси за доставка, за целите на предоставяне на каквито и да е допълнителни услуги, каквито Вие бихте могли да поискате от нас.
Данни, свързани с Вашите рекламации – ние сме длъжни да водим регистър на рекламациите и събираме данни за Вашите рекламации.
2.3. Информация, която обработваме на основание законовите ни задължения и легитимен интерес.
В случай, че използвате нашите услуги и уебсайтове, Вие се съгласявате, че ние ще събираме, включително по автоматичен път, информация, включително такава, която може да се счете за лични данни (като например IP адрес). Тази информация е необходима за изпълнение на законовите ни задължения, както и за нашите легитимни интереси да усъвършенстваме функционалностите и условията на нашите услуги:

Данни по официален документ, в случай, че е приложимо, за целите на издаване на данъчни фактури, съгласно законоустановения ред, както и за целите на предоставяне на възможност за възстановяване на ДДС, мита и други подобни данъци и такси.
Информация за ползване на услугата – ние запазваме информация относно използването на услугите ни, като например поръчките, които сте направили.
Информация за достъпване: ние автоматично събираме данни относно осъществените достъпи до нашите уеб страници, като такава информация включва неизчерпателно: IP адреси, дата и точен момент на достъпване, информация относно браузъра, през който се достъпва, други уникални идентификатори.
„Бисквитки“: ние използваме бисквитки и други подобни технологии, каквито биха могли да бъдат имплементирани в бъдеще, които ни позволяват да Ви предоставяме услугите ни по удобен за Вас начин. За повече информация за Бисквитките, които използваме, моля прочетете Политиката за „Бисквитки“.
Данни за използваната платежна карта (за целите на изпълнение на платежна трансакция, в случай, че е приложимо). Ние не можем да виждаме въведените от вас данни за платежна карта, но тези данни се обработват по автоматичен и сигурен път от поставения Виртуален POS на нашите сайтове, като съответната информация се използва от обслужващата финансова институция за целите на иницииране и обработване на картовата трансакция.
3. Как използваме информацията, която събираме.
Ние използваме, съхраняваме и обработваме информация, включително лични данни, за целите на предоставяне на нашите услуги до крайни клиенти. Ние не използваме личните Ви данни за целите на профилиране, маркетинг или каквито и да е други подобни цели.

Възможно е в бъдеще да имплементираме системи, които да обработват информацията, която получаваме, за целите на подобряване на функционалностите на нашите сайтове, за по-добра клиентска поддръжка, по-лесна комуникация, както и за целите на подобряване на сигурността на нашите онлайн услуги.

4. Условия за споделяне на лични данни
4.1. С Вашето съгласие
В случай, че Вие сте дали своето съгласие, ние ще споделим Вашите лични данни, съгласно предписанията на Вашето съгласие, като например за целите на предоставяне на гаранционно обслужване, предоставяно от трети лица.

4.2. Споделяне между дружествата от нашата корпоративна група.
За целите на изпълнението на нашите задължения по предоставянето на нашите стоки и услуги към Вас, ние можем да споделяме определени лични данни между членовете на нашата корпоративна група, както следва:

4.3. Споделяне с трети лица.
За целите на законосъобразното изпълнение на нашите задължения при предоставянето на нашите стоки и услуги към Вас, ние можем да споделяме определени лични данни с трети лица, както следва:

4.3.1. За целите на предоставяне на гаранционно обслужване от подизпълнители: Ние можем да споделим Вашите имена и контактни данни на нашите подизпълнители, до които ескалираме определени сервизни дейности.

4.3.2. За целите на изпълнение на нашите задължения по приложимото законодателство за счетоводни и данъчни цели, за целите на издаването на фактури: Ние можем да споделим вашите данни по лична карта на счетоводните къщи, чиито услуги използваме.

4.3.3. За целите на доставянето на стоки и услуги: Ние можем да споделим вашите имена, контактни данни и адреси, включително адрес за доставка, който сте посочили, до куриерските фирми, чиито услуги използваме за спедиция.

4.3.4. За целите на предоставяне на онлайн съдържание: Нашите доставчици на хостинг и други онлайн услуги автоматично записват информация за Вас, като например IP адреси, осъществени достъпи и други данни за Вашето поведение на нашите сайтове.

4.3.5. За целите на предоставяне на услугата по приемане на плащане с карта на нашите уебсайтове: Нашата обслужваща финансова институция (acquirer) автоматично обработва Вашите платежни данни, като например PAN, CVC, Emboss name, Expiration date и друга подобна информация, в случай че използвате функционалността за заплащане за стоки или услуги посредством платежна карта.

5. Период на съхранение на Вашите лични данни.
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с минималните законови изисквания за съхранение на съответната категория лични данни.

В случай, че към съответна категория лични данни няма приложимо законово изискване за съхранение, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от нас за период, не по-дълъг от този, който е необходим за изтичането на погасителната давност за всякакви правоотношения, каквито би могло да бъдат породени между нас.

6. Изпълнение на законови задължения.
Ние можем да споделяме Ваша информация, включително лични данни, на съдилища, органи на досъдебното производство, държавни органи или други оправомощени по силата на закон трети лица, ако и доколкото това е наше задължение или е позволено съгласно закона, за целите на (i) изпълнението на нашите законови задължения; (ii) изпълнението на процесуалните норми и за защита срещу искове, насочени срещу нас; (iii) отговор на надлежни запитвания от страна на органи, разследващи престъпления или други нелегални дейности, или разследващи друго поведение, което може да изложи нас, Вас или който и да е от нашите клиенти, на правен риск; (iv) изпълнението и администрирането на нашите Общи Условия и всякакви други договори, политики и правоотношения; (v) за защита на нашите права, имущество или лична неприкосновеност, тези на нашите служители, на нашите дружества от корпоративното ни семейство, или на обществеността.

7. Споделяне на информация извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“).
Ние използваме разнообразни доставчици на услуги и стоки за целите на предоставянето на нашите услуги до Вас.

С цел да улесним функционирането ни в глобален мащаб, от нас може да се изисква да прехвърляме, съхраняваме и обработваме информацията, отнасяща се до Вас в нашата група от компании или доставчици на услуги. Законите в тези страни може да се различават от законите, приложими за вашата държава на пребиваване. В подобни случаи, ние гарантираме спазването на подходящи мерки за сигурност за опазване на всякаква информация, която би могла да се счете за Ваши лични данни. Такива мерки биха могли да бъдат базирани на решение за адекватност от страна на Европейската Комисия в съответните страни, извън ЕИП. Ние ще Ви предоставим допълнителна информация относно тези мерки при поискване, в случай, че е приложимо.

8. Вашите права
Вие можете да упражните което и да е от Вашите права, посочени по-долу в настоящия раздел, като изпратите email на адрес autopolishing7@gmail.com. Моля имайте предвид, че ние можем да поискаме от Вас да верифицирате своята идентичност преди да обработим подобно искане.

8.1. Достъп до Вашите лични данни
Вие имате право да получите достъп до и да поискате получаването и/или трансферирането на Вашите лични данни, които ние обработваме, по описания по-горе ред. Вие ще получите отговор най-късно до един месец, освен ако това е невъзможно поради природата на Вашето искане и неговата сложност, като в този случай ние ще Ви уведомим за необходимостта от продължаване на този срок в рамките на същия срок. По конкретно имате право да:

Получите копие от личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат
Прехвърлите тези данни от един администратор на друг;
съхранявайте личните си данни за по-нататъшна лична употреба на частно устройство; и
да се прехвърлят данните Ви между администратори без възпрепятстване
Приложимото законодателство може да ви даде право да поискате копия на личните Ви данни съхранявани от нас.

Ние запазваме правото си да Ви откажем упражняването на това право, в случай, че можем да докажем явната необоснованост или ексцесивния характер на Вашето искане.

8.2. Промяна на непълна или невярна информация.
Вие имате правото да поискате от нас да поправим невярна или непълна информация относно Вас (която Вие не можете да измените сами посредством нашите онлайн услуги). Вие ще получите отговор най-късно до един месец, освен ако това е невъзможно поради природата на Вашето искане и неговата сложност, като в този случай ние ще Ви уведомим за необходимостта от продължаване на този срок в рамките на същия срок.

Ние запазваме правото си да Ви откажем упражняването на това право, в случай, че можем да докажем явната необоснованост или ексцесивния характер на Вашето искане.

8.3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“)
Вие имате правото да поискате от нас да изтрием всякакви лични данни, които ние обработваме относно Вас. Вие ще получите отговор най-късно до един месец, освен ако това е невъзможно поради природата на Вашето искане и неговата сложност, като в този случай ние ще Ви уведомим за необходимостта от продължаване на този срок в рамките на същия срок.

Ние запазваме правото си да Ви откажем упражняването на това право, в случай, че можем да докажем явната необоснованост или ексцесивния характер на Вашето искане, както и в случай, че ние нямаме право да изтрием Вашите лични данни поради правно задължение.

8.4. Право на ограничение на обработването на лични данни
Вие имате правото да поискате от нас да ограничаването на обработването на Вашите лични данни. Вие ще получите отговор най-късно до един месец, освен ако това е невъзможно поради природата на Вашето искане и неговата сложност, като в този случай ние ще Ви уведомим за необходимостта от продължаване на този срок в рамките на същия срок.

Ние запазваме правото си да Ви откажем упражняването на това право, в случай, че можем да докажем явната необоснованост или ексцесивния характер на Вашето искане, както и в случай, че ние нямаме право да ограничим обработването на Вашите лични данни поради правно задължение.

8.5. Право на възражение.
Вие имате правото да възразите на автоматичното обработване от наша страна на Вашите лични данни и да поискате последните да бъдат обработвани посредством човешка намеса. Вие ще получите отговор най-късно до един месец, освен ако това е невъзможно поради природата на Вашето искане и неговата сложност, като в този случай ние ще Ви уведомим за необходимостта от продължаване на този срок в рамките на същия срок.

Ние запазваме правото си да Ви откажем упражняването на това право, в случай, че можем да докажем явната необоснованост или ексцесивния характер на Вашето искане.

8.6. Право на оттегляне на съгласието.
В случаите, при които ние обработваме Вашите лични данни на основанието на Вашето съгласие, Вие имате правото да оттеглите своето съгласие по всяко време, и, в случай, че не е налице друго основание за законосъобразна обработка на Вашите лични данни, ние ще бъдем задължени да спрем да обработваме съответните лични данни.

8.7. Право на жалба.
Вие имате правото да подадете жалба пред компетентните органи по защита на личните данни, в случай ,че смятате, че ние сме нарушили някое от Вашите права при обработването на Вашите лични данни. Компетентният надзорен орган по местоседалище спрямо нас е Commission for Personal Data Protection с адрес 2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd., 1592 Sofia и контакти kzld@cpdp.bg, +359 2 915 3580, +359 2 915 3548.

9. Сигурност
Ние постоянно имплементираме и осъвременяваме нашите административни, технически и физически защитни мерки за целите на подобряване на сигурността на Вашата информация срещу непозволен достъп, загуба, унищожение или изменение. Някои от мерките, които ние прилагаме са криптиране, псевдонимизация, защитни стени („firewall”) и управление на достъпа до лични данни. В случай, че Вие знаете или имате съмнения относно непозволен достъп до Вашите лични данни, моля свържете се с нас посредством данните за контакт на нашия сайт polishingauto.com.

10. Изменения в Политиката за поверителност.
Ние запазваме правото си да изменим настоящата Политика за поверителност по всяко време, в съответствие с разпоредбите на настоящия раздел. В случай, че ние изменим настоящата Политика за поверителност, ние ще оповестим изменената Политика за поверителност на нашия уебсайт, с което всички наши клиенти ще се считат за уведомени. В случай, че Вие не възразите срещу направените изменения, разпоредбите на новата Политика за поверителност ще влязат в сила за Вас без необходимост от допълнителни потвърждения от Ваша страна.

error: Content is protected !!
0
    0
    Количка
    Количката е празнаОбратно към магазина